Божок Ольга Ігорівна

«Феномен адміністративної субкультури в публічному управлінні»

Спеціальність 25.00.01 – теорія та історія державного управління.

Робота виконана у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Науковий керівник – доктор економічних наук, профессор Гавкалова Наталія Леонідівна, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, завідувач кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки.

Захист відбудеться 06 липня 2020 р.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління – Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Дніпро, 2020.
У дисертації досліджено теоретико-методологічні засади з експлікації явищ «культура» і «субкультура» в публічному управлінні та виокремлено специфічний феномен адміністративної субкультури, яка відображає своєрідний стиль державно-управлінської діяльності публічних службовців. Методологія наукового дослідження адміністративної субкультури в публічному управлінні має міждисциплінарний характер і базується на діяльнісному, аксіологічному і комунікативному підходах з масиву гуманітарних наук. Феноменологію адміністративної субкультури відтворює репрезентація субкультурних стилів професійної публічної служби, яка ментально трансформується у контексті архетипової парадигми публічного управління в Україні.
У дисертаційному дослідженні проведено ретроспективний і соціологічний аналіз процесу формування адміністративної субкультури в органах державної влади в Україні. Вдосконалено наукові трактування поняття «адміністративна субкультура», наведено аргументацію щодо відмінностей понять «корпоративна культура» та «організаційна культура» в публічному управлінні. Запропоновано застосовувати концептуальні обґрунтування варіативності і полістилістичності культури публічного управління як диференційованої системи цінностей, що дозволяє врівноважити субкультурні і контркультурні стилі професійної діяльності публічних службовців.
Об'єктом дослідження є процес формування адміністративної субкультури як соціального феномену в публічному управлінні.
Предметом дослідження є теоретико-методологічні засади аксіологічного, комунікативного та публічно-адміністративного вимірів функціонування адміністративної субкультури в публічному управлінні.